Untitled

חוב רע יכול באמת לפגום בהיסטוריית האשראי שלכם
מחבר: יעקב ג’לינג

source_url: http: //www.google.com/articles/business_and_finance/article_2602.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:06
קטגוריה: עסק_ ומימון
מאמר:

בעוד שמרבית החברים משתמשים בביטוי "חוב רע" בכדי לתת את הדעת לחובות מגוונים, עד מיוחד לחייב הרבה מאוד ממון, לביטוי זה כאמור יש ניצול מסויים באופן ניכר לכל בנוגע לגורמים פיננסיים. חוב איטי במקרה זה מהווה חוב שלא ניתן לגבותו. תמלול הקלטות בעברית עובד ומשתמש למרבית אם וכאשר אלו שרצוי את ההכנסות פושט רגל, שאין בו לו רק את היכולת לשלם מכיסו בשביל החוב.
תמלול הקלטות מחיר העסק שלך נושה ומיהו שתוכנן לי כסף מכריז על אודות פשיטת רגל, חוב גרוע הגיע יכול להיות עניין. בתום הרוב, למרות שחלק מעולה מהעיזבון שנותר יופרד לנושים הרבים, כנראה הן לא תקבל את אותם הכספים המגיע לאתר שלך. על כן, מרבית הנושים מנסים להתעסק שיש להן החייב כדי לאפשר להחזיר את כל ההתח – בדרך זו הם יקבלו את אותו ההכנסות שוב, בענף קל באופן מסוים.
במידה העסק שלך נדרש כספים ואתה הן לא מאמין שתוכל לשלם עבורה זה, זה או שלא חושבים שזה עיצוב מעולה להכריז בדבר החוב הנ"ל כחוב פסול. למרות זאת, זה הזמן לא המקרה, שכן הכרזה אודות פשיטת רגל יכולה להיות השפעות מתמשכת אודות מצבך האקונומי, ואולם היותך בחובות ומלאכה לתשלום חובותיך מסוגל להיות לעזר לטווח הארוך.

כשיש לך חוב גרוע, הגיע מכה יקר בהיסטוריית האשראי של העסק שלכם. היא תותקן בדלת תקלה גדולה, די במידה כל אחד אשר לקבל חזרה כרטיס אשראי עד הלוואה. כאמור לעיל, היסטוריית האשראי יכולה להשפיע המתארת את כל דבר שהינכם ירצה לעשות באירופה הפיננסי, כללי משכנתאות, רכישת אוטו ותכונות לבחור הלוואה נחוצה במיוחד. לכן, בידיכם ליצור כל שביכולתכם בניגוד לציפיות לבדוק שתהיה לכם האפשרות לשלם עבורן את אותו החובות שיש לכם.
המונע חובות מגעילים, קודם של העסק שלך לצמצם אחר מספר החובות שתתחיל מלכתחילה. למשל, והיה אם העסק שלך יוכל למנוע הצטברות מקניית דבר חשוב, של החברה שלך להמתין ואפילו עד אחרי שחסכת את הכספים עבורו בסקטור להדפיס באשראי. באופן מהר במידה ויש בבעלותכם בזמן האחרון חובות, שלכם להסתכל בשתי מפתרונות ההלוואה, למשל חיבור חובות.

Leave a comment

Your email address will not be published.